14 09 2003  |  موضوع: نامه ها  |  محل انتشار: ایران امروز  |  نسخه چاپ  

نقد موضع‌گیری هيات سياسی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در زمینه مسایل هسته‌ای


نامه به هيات سياسی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)

با سلام به دوستان عزيز صمد و ديگر اعضای هيات سياسی
فكر می كنم همه ما و بسياری از ديگر ميهن دوستانی كه نگران امنيت ملی و نگران تشديد تخاصمات با امريكا و مورد هجوم قرارگرفتن كشور هستند معتقدند كه امضای قرار داد الحاقی در اوضاع فعلی به صلاح كشور و به سود مصالح ملی است و امضاء نكردن آن ماجراجويی است و عواقبی برای كشور دارد كه جز عده ای قليل و غير علاقمند به سرنوشت كشور هيچ كس از آن استقبال نميكند.
اما اگر خوب خبرها و رويداد ها دنبال كنيم خواهيم ديد كه همه كشورها در اين زمينه با ايران رفتار يكسان ندارند. هرچند همه از ايران می خواهند كه پروتكل الحاقی را امضاء كند؛ اما اتحاديه اروپا، روسيه، چين و بسياری كشورهای ديگر روش متفاوتی از امريكا در روش پيشبرد اين درخواست از ايران در پيش گرفته اند. در نشست ديروز آژانس امريكا موافق “تشديد فشار عليه ايران” و تهديد آميزتر كردن يادداشت آزانس به ايران بود و ساير كشورها موافق دادن يك شانس ديگر به ايران تا اواخر اكتبر.
اعلاميه لحن و محتوايی دارد كه هر خواننده خارجی از آن اين طور استنتاط می كند كه هيات سياسی موافق مواضع امريكا در اجلاس ديروز و مخالف مواضع ساير هيات های نمايندگی بوده است. من فكر نكنم اين نوع موضع گيری عامدانه بوده باشد.
توجه كنيم كه تشديد فشار عليه صدام برای خارج كردن سلاح های كشتار جمعی از دست وی از سوی دولت های مختلف به انحاء مختلف تعبير ميشد. يكی از آشكارترين تعابير آن اين بود كه صدام غير قابل اعتماد است و تا او هست سلاح كشتار جمعی هم در عراق هست. خيلی از وجدان های انسانها با همين تعبير خو گرفته بود و اين تعبير سرانجام هم حمله به عراق را سازمان داد.
من حس می كنم در ذات سخن هيات سياسی هم همين تعبير از رابطه جمهوری اسلامی با سلاح های كشتار جمعی جای گير است. با چنين تعبيری از “طرف مقابل” البته ديپلماسی بی معنا و حمله نظامی يگانه راهست.
من حس نمی كنم كه اين تعبير در دولت امريكا جای گير شده باشد. امريكا واقعا نمی خواهد اين قدر تند برود، رامزفلد شايد.
در پيش نويس سندی كميسيون سياسی برای ارايه به كنگره نوشته آمده است
ما مخالف دخالت احتمالى نظامى دولت امريكا در ايران هستيم. مخالفت ما با چنين سياستى، در هر حال از موضع مخالفت با جمهورى اسلامى و از جايگاه آلترناتيو آن خواهد بود.

هيات سياسی خوبست با اين نحوه رفتار سياسی موافق باشد. در اين صورت خوبست ما به جای جانبداری افراطی از مواضع تندروترين نيروها در امريكا، خواستار توافق ايران با آژانس بين المللی انرژی هسته ای باشيم. ما بايد از عدم توافق و عرضه پيشنهادهای غير منطقی انتقاد كنيم. ما وظيفه نداريم و ضرورتی هم ندارد ازريابی بدهيم كه ايران دروغ می گويد و دارد می سازد ولی پنهان می كند. چون ابزار تحقيق نداريم و نبايد داشته باشيم. هيات سياسی بايد به اطلاعات سازمان های ايرانی و بين المللی مسوول در اين زمينه تكيه كند. نه وظيفه ماست كه اطلاعات سری كسب كنيم. نه وظيفه ماست كه حدس و رصد را جايگزين اطلاعات مستند كنيم. به علاوه اين سادگی و برخوردی غير سياسی است كه تصور شود پيشنهادها و مواضع غير منطقی فقط برازنده جمهوری اسلامی است. مواضع دولت ها در اجلاس ديروز آژانس را دنبال كنيد. شما هم به همين نتيجه خواهيد رسيد. تازه ما هنوز از قضايای مربوط به شيوه آماده سازی مردم انگلستان برای رضايت دادن به حمله نظامی به عراق آنقدر فاصله نگرفته ايم كه اين قدر خوش بين باشيم كه همه دولت ها منطقی و صادقانه عمل می كنند الا دولت ما.
مجددا عرض می كنم. اعلاميه هيات سياسی می بايست نسبت به بروز بحران در روابط ايران با آژانس بين المللی هسته ای هشدار ميداد و ابراز نگرانی ميكرد و بر ضرورت توافق و جلوگيری از تبديل آن به بحران در روابط ايران با دنيا تاكيد ميكرد. ما می بايد از دولت جمهوری اسلامی صراحتا می خواستيم كه بايد با آژانس به توافق برسد. ما می بايست فقط تصريح كنيم كه امضای پروتكل الحاقی در وضع حاضر در جهت منافع ملی و امتناع از امضای آن ماجراجويانه است. همين
در حاليكه در اعلاميه هيات سياسی از جمله آمده است:

* ما فشار بين المللی در اين زمينه عليه ايران استقبال می كنيم.
* ايران به نحو بی پايه اقدام آژانس را به امريكا نسبت می دهد.
* ايران دارد وقت می خرد تا برنامه های خود برای دسترسی به سلاح های هسته ای را تكميل كند.
* ايران بايد بيدرنگ امضاء كند
* ...

زبان به كار رفته در اين كلمات به شدت تحريك كننده، تحقيركننده و ضد تمايلات و غرور ملی است. تمايلاتی كه فكر می كنم اكثر ايرانيان مثل شهروندان هر ملت ديگر در جسم و جان خود حس می كنند. شما اگر همين امروز قرار بود ما در اين بحران ايران را نمايندگی كنيم هرگز حاضر نبوديم با اين زبان با دنيا صحبت كنيم. و اگر مخالفان ما چنين زبانی به كار می بردند ما قطعا فكرها و حدس های خيلی بدی در باره آنان به مغز خطور ميداديم.

متن سند مورد استناد:

اعلاميه هيئت سياسی اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)

جمهوری اسلامی بايد بی‌درنگ پروتكل الحاقی
پيمان ممنوعيت سلاح‌های هسته‌ای را امضا كند

امروز، جمعه ۱۲ سپتامبر، هيئت نمايندگان دول عضو آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در اجلاس خود در وين، كه با حضور هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی برگزار شد، قطعنامه‌ای را در مورد فعاليت‌های هسته‌ای ايران به تصويب رساند. به موجب اين قطعنامه جمهوری اسلامی موظف شده است كه تا پايان اكتبر امسال اطلاعات كامل در مورد فعاليت‌های هسته‌ای خود را ارائه دهد و شرايط بازديد بازرسان آژانس مذكور از تمام تأسيسات هسته‌ای ايران را فراهم آورد. قطعنامه پيش‌بينی كرده است، كه در صورت عدم اجرای مفاد آن توسط ايران، وضع به شورای امنيت سازمان ملل گزارش خواهد شد و اعمال تحريمات سازمان ملل عليه ايران منتفی نخواهد بود. 

هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی در واكنش به قطعنامه اجلاس را ترك كرد و اقدام آژانس را به سعايت آمريكا نسبت داد. متعاقب آن هم جمهوری اسلامی اعلام كرد كه قطعنامه را نمی‌پذيرد و ممكن است در همكاری‌های خود با آژانس تجديدنظر كند.

عدم پذيرش قطعنامه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی توسط جمهوری اسلامی، در ادامه اظهارات مبهم مقامات آن در باره فعاليت‌های هسته‌ای و پرهيز آنان از پيوستن به پروتكل الحاقی پيمان ممنوعيت سلاح‌های هسته‌ای، ديگر كمترين ترديد را باقی می‌گذارد كه اين رژيم برای دسترسی به سلاح هسته‌ای راسخ شده است و با اين گونه تشبثات و انتساب بی‌پايه اقدام آژانس به آمريكا، درصدد وقت خريدن برای تكميل برنامه‌های هسته‌ای خود تا دسترسی به سلاح هسته‌ای است؛ و در برابر انزوای داخلی و خارجی، و فشاری كه از جانب جامعه جهانی برای رعايت حقوق بشر، ترك برنامه‌های هسته‌ای و حمايت از تروريسم به آن وارد می‌شود، دسترسی به سلاح هسته‌ای را يگانه مفر خود يافته است.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) بر لزوم امضای بی‌درنگ پروتكل الحاقی پيمان ممنوعيت سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی و تأمين علنيت ضرور نسبت به برنامه‌های هسته‌ای آن تأكيد می‌ورزد و از فشارهای بين‌المللی بر جمهوری اسلامی در اين راستا استقبال می‌كند.

كشاندن ايران به لابيرنت رقابت هسته‌ای توان جامعه ما را برای غلبه بر دشواری‌های انبوه شده حاصل از حاكميت فقها باز هم بيشتر به فنا می‌دهد و نه تنها امنيتی را برای كشور ما تأمين نخواهد كرد، بلكه درست بيشترين تهديدها را متوجه آن كرده و خواهد كرد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
۲۱ شهريور ۱۳۸۲

۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳


Bookmark and Share
©negahdar.net