21 10 2003  |  موضوع: مقاله  |  محل انتشار: ایران امروز  |  نسخه چاپ  

قدردانی از تلاش مسئولانه و ابتكار صلح آميز وزرای خارجه آلمان، انگلستان و فرانسه


* حال بايد تلاش برای متهد كردن جمهوری اسلامی ايران به رعايت مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر در مركز توجه دنيا قرارگيرد.
* انتظار از اروپا اينست كه از هيچ كوششی برای كمك به آغاز گفتگوها و عادی سازی مناسبات ميان جمهوری اسلامی ايران و ايالات متحده امريكا خودداری نشود.

هم اكنون اعلام شده است كه دولت جمهوری اسلامی ايران پروتكل الحاقی قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای را امضاء می كند. اين خبر خوش در حالی اعلام می شود كه وزرای خارجه سه كشور آلمان، بريتانيا و فرانسه برای ترغيب ايران به پذيرش مفاد قطع نامه شورای حكام همزمان در تهران به سر می برند. اين يك خبر خوب برای همه ايرانيان و يك گام بلند در تنش زدايی در روابط خارجی كشور است.
تلاش همآهنگ و بسيار مسئولانه وزرای خارجه آلمان، بريتاينا و فرانسه برای ترغيب ايران به امضای قرارداد الحاقی به صلح و امنيت منطقه كمك كرده است و تصميم دولت جمهوری اسلامی ايران به همكاری با آژانس بين المللی انرژی هسته و امضای قرارداد الحاقی تصميمی درست در جهت منافع ملی و جلب اعتماد بين المللی نسبت به صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای كشور است. تحولی كه امروز رخ داده است يك موفقيت بزرگ برای ايران و به سود صلح است.
از تخفيف و مهار بحران در زمينه مسايل هسته ای تا جلب اعتماد بين المللی نسبت به رفتار حاكميت جمهوری اسلامی ايران در زمينه رعايت ساير تعهداتی كه در عرصه بين المللی پذيرفته است راهی است كه بايد پيموده شود.
حساسيت فوق العاده ای كه پيرامون رفتار دولت جمهوری اسلامی ايران در عرصه بين المللی مكررا شكل می گيرد فقط به رفتار آن در زمينه مسايل هسته ای محدود نيست. سياست و رفتار حاكميت جمهوری اسلامی ايران با شهروندان خود و يا در رابطه با ايالات متحده امريكا، و نيز روشی كه برخی محافل نظامی گرا در دولت ايالات متحده امريكا، در زمينه دامن زدن به رويارويی نظامی و حقير شمردن كانال های ديپلماتيك، بر اين كشور تحميل می كنند، منشاء اصلی بحرانهايی است كه هر از گاه در مناسبات ايران و جهان رخ می نمايد.
انتظار از اتحاديه اروپايی، و به ويژه از سه كشور آلمان، فرانسه و انگلستان اين است كه كمك كنند كه موفقيت بدست آمده در زمينه بازگردانيدن اعتماد ميان ايران و جامعه بين المللی در زمينه مسايل هسته ای، زمينه ای برای جلب دولت های ايران و ايالات متحده برای آغاز گفتگوهای رسمی و علنی و بحران زدايی در روابط دو كشور گردد. بر اين باوريم كه، بدون عادی سازی مناسبات ميان ايران و ايالات متحده امريكا، يكی از اصلی ترين نيازهای استقرار صلح و امنيت منطقه ای بی پاسخ مانده است. همراه با ساير ميهن دوستان و آزاديخواهان ايرانی حداكثر تلاش خود را به عمل آوريم كه فضا برای آغاز و بسط اين گفتگوها ميان دو كشور مساعد شود.
اميدوار بمانيم و تلاش كنيم تا همزمان با فروكش كردن بحران در زمينه فعااليت های هسته ای ايران تلاش های بين المللی و داخلی برای وادار كردن حاكميت جمهوری اسلامی ايران به رعايت بی قيد و شرط حقوق بشر، كه ايران با امضای اعلاميه جهانی حقوق بشر خود را به رعايت تمام موازين آن متعهد ساخته است، ادامه يابد. فضايی كه پس از امضای پروتكل الحاقی باز ميشود برای دول اروپايی و نيز آزاديخواهان و ناراضيان از نقض حقوق بشر فضای ايده آلی را فراهم می سازد كه موضوع حقوق بشر را در راس كارهای خود قرار دهند.
در ايران يك جنبش بسيار نيرومند برای صلح و حقوق بشر وجود دارد. افتخار ايرانيان است كه جايزه صلح نوبل سال 2003 به پيكارگر خستگی ناپذير صلح، خانم شيرين عبادی تعلق گرفته است. انتظار ما از وزرای خارجه سه كشور، كه يك همكاری فعال و موثر را با تهران برای كنار زدن بحران به موفقيت رسانيدند، اين است كه به صدای اعتراض 2000 تن از شخصيت های ايرانی كه برای آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی كشور دست به اعتصاب غذای مكرر ميزنند و به تلاش مدافعان صلح و حقوق بشر در ايران ارج نهاده، با حمايت قاطع از تلاش ها برای متعهد كردن حكومت به رعايت مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر، به تعهد خويش برای اجرای موازين بين المللی و پيروی از منويات مردم كشورهای خود پاسخ گويند.


Bookmark and Share
©negahdar.net