01 01 2010  |  موضوع: گفتگو، جنبش سبز  |  محل انتشار: بی بی سی  |  نسخه چاپ  

گفتگوی بی بی سی با فرخ نگهدار درباره عقب نشینی موسوی از مواضع خود


شنیدن فایل ثوتی این گفتگو:
گفتگو بی بی سی با فرخ نگهدار در رابطه با نظرات پیرامون عقب نشینی موسوی از مواضع خود


Bookmark and Share
©negahdar.net