15 04 2011  |  موضوع: مصاحبه  |  محل انتشار: بی بی سی فارسی  |  نسخه چاپ  

مصاحبه اختصاصی با عنایت فانی در برنامه "به عبارت دیگر" - خرداد 88


این برنامه در اوایل خرداد 88 از برنامه “به عبارت دیگر” پخش شده است و اخیرا نیز در سایت بی بی سی فارسی دسترس پذیر شده است.

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/110407_hardtalk_farrokh_negahdar.shtml


Bookmark and Share
©negahdar.net