03 11 2011  |  موضوع: مباحثه تلویزیونی  |  محل انتشار: سایت صدای امریکا  |  نسخه چاپ  

برنامه تفسیر خبر صدای امریکا، بحث امیر حسین گنج بخش و فرخ نگهدار


بعد از تحولات در صدای امریکا دیروز از من دعوت شده بود که در گفتگوی دو جانبه تفسیر خبر با آقای حسن شریعتمداری، برای روز یک شنبه 8 آبان، 30 اکتبر شرکت کنم. اما آاقای شریعتمداری ظاهرا عذرخواسته و دکتر امیرحسین گنج بخش به جای ایشان شرکت کرد. بحث پیرامون موضع آقای خامنه ای در قبال ریاست جمهوری و ربط آن با تصویب طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس بود. رابطه ایران و امریکا و چشم انداز آن نیز موضوع دیگری که مورد بحث قرار گرفت. دکتر گنج بخش از بینان گذاران سازمان جمهوری خواهان ملی، اتحاد جمهوری خواهان و سازمان جمهوری خواهان است. من و او طی دهساله اخیر تفاوت نظرها و تشابه نظرهای معین داشته ایم. سایه روشن گویایی از همان تفاوت ها و تشابه های قدیم در گفتگوی دیروز نیز مشهود بود. مشروح این گفتگو در این لینک قابل دریافت است.
http://player.theplatform.com/ps/player/pds/y3787eRl41?pid=572xuIPwYeWV0Nsp4XOzrI4wJZNyJGpc


Bookmark and Share
©negahdar.net