14 12 2011  |  موضوع: مصاحبه  |  محل انتشار: تلویزیون رسا  |  نسخه چاپ  

هزینه های سنگین حمله به سفارت انگلیس


هزینه های سنگین حمله به سفارت انگلیس

این مصاحبه در اساس با تلویزیون رسا، رسانه سبز ایران انجام شده و بعدا در سایت امروز نیز باز نشر شده است.


Bookmark and Share
©negahdar.net