10 05 2012  |  موضوع: گفتگوی تلویزیونی  |  محل انتشار: بی بی سی فارسی  |  نسخه چاپ  

بحث پیرامون مبارزه مسلحانه در سال های پس از انقلاب


بحث پیرامون نیک و بد مبارزه مسلحانه گروه ها در سال های بعد از انقلاب بود از شبکه تلویزیون بی بی سی فارسی، برنامه پرگار. در این برنامه من و حسن بهزاد که عضو سازمان فدائیان اقلیت است، شرکت داشتیم. سمیه اغیناء و کیانوش بوستانی در پانل دو بودند.
راست این است که هرگاه در ایران گروه های اپوزیسیون برای مقابله با حکومت به سلاح و خشونت متوسل نمی شدند ما می توانستیم آن سال های سیاه دهه ۶۰ را نداشته باشیم.
حتی بسیار احتمال داشت که جنگ عراق با ایران نیز این چنین باب طبع هارترین جناح های حاکم بر غرب (ریگان و تاچر) به درازا نمی کشید. هیچ دلیلی وجود نداشت که فضایی که ۱۶ سال بعد در ۲ خرداد ۷۶ در کشور پدید آمد ۱۶ سال به تاخیر نیافتد و این همه داغ و تلخی بر دل ها نگذارد.
برای دیدن این برنامه این جا را کلیک کنید
برنامه پرگار

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/05/120502_ptv_pargar_98.shtml


Bookmark and Share
©negahdar.net