13 06 2012  |  موضوع: پیام ویدئویی  |  محل انتشار: کمپین سالگرد جنبش سبز  |  نسخه چاپ  

پیام به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز


در آستانه سومین سالگرد جنبش سبز مردم ایران قرار داریم و فرصت خوبی است برای بررسی درس ها و دست آوردها و هم چنین برای نگاهی به چشم انداز و چاره جویی.
مهم ترین دست آورد جنبش سبز به نظر من یک نوع همگرایی و نزدیکی بود بین نیروهایی که درون جمهوری استلامی ایران برخاسته بودند و نیروهایی که در بیرون نظام، در دهه های اخیر در جهت آزادی و عدالت در ایران مبارزه کرده اند، نیروهای چپ و ملی گرا.
در بُعد اجتماعی مردمی که با تاسیس جمهوری اسلامی ایران به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم شده بودند، جنبش سبز به آنها فرصت داد که این مرز را بشکنند و یک دیگر را شهروند بینند. جنبش سبز قشرهای مذهبی تر جامعه ما را با قشرهای مدرن تر جامعه ما پیوند داد.
و اما مهم ترین درسی که به نظر من می توان از این جنبش گرفت این است که در قبل از این جنبش دوم خرداد رخ دهد، یا قبل از این که ۲۲ خرداد و جنبش سبز رخ دهد، بسیاری از فعالین نومید بودند و چشم انداز را منفی و تیره می دیدند و استبداد را در حال قوام یابی. اما همین که جنبش به پیشرفت ها و پیروزی هایی دست یافت، نیروهایی که تا دیروز مایوس بودند کوشیدند از رهبران جنبش پیشی بگیرند، از آنها عبور کنند، شعارهایی مطرح کنند که با قوای موجود در صحنه تناسبی نداشت. و خوب مشکلاتی هم به وجود بیآورند و امکان مقاومت در برابر استبداد حاکم را کم تر کنند.
امروز نیز وقتی بخواهیم به چشم انداز نگاه کنیم یا چاره جویی کنیم خوب است این درس را به یاد آوریم و اگر امروز نیروهایی نومید هستند و استبداد را در حال قوام یابی می بینند، بکوشیم آنها هم دست به دست ما دهند، دست به دست هم دهیم، و بکوشیم که در آینده وتقتی کوشش های ما به ثمر می رسد و فضای سیاسی باز می شود، با یکی کردن کوشش هامان، با همآهنگ کردن حرکتمان، مانع از آن شویم که از هم جدا بیافتیم و باز مستبدین فرصت یابند شمشیر بکشند و موجب عقب نشینی ما شوند.
ولی باید بدانیم که ما در هر حال باید بر روی اصول خود بایستیم؛ همان اصولی که از همان اول راهنمای عمل ما بوده است:
ما هیچ گاه حمایت خارجی نخواسته ایم، ما هیچ گاه متکی بر فشار خارجی نبوده ایم، ما همیشه خواهان اتکاء بر رای مردم بوده ایم و امروز نیز بر همین خواسته، بر همین اصل ارزشی ایستاده ایم.
جنبش ما، جنبش سبز، همیشه قانون گرا بوده، همیشه خواهان اجرای قانون بوده، همیشه تلاش کرده حکومت را به پای بندی به قانون دعوت کند. امروز نیز ما خواهان رعایت حرمت قانون هستیم و آزادی عزیزان دربند، بخصوص آقایان کروبی و موسوی، که در حصر غیرقانونی هستند، مهم ترین خواست ماست.
ما از روز اول مسالمت آمیز عمل کرده ایم و تا روز آخر هم مسالمت آمیز عمل خواهیم کرد. ما نیروی صلح هستیم.
همیشه با پراکندگی مردم، با رو در رو کردن آنها با یک دیگر، با خودی غیر خودی کردن شهروندان مقابله کرده ایم؛ امروز هم مقابله خواهیم کرد تا پیروزی.
ما معتقد به گفتگو هستیم؛ با همه ی مخالفین، بخصوص آنها که در حکومت نشسته اند.
ما نمی خواهیم رهبران جنبش را در مقابل هم قرار دهیم؛ جنبش را دو پاره کنیم؛ خوب و بد کنیم. بگذار هرکس با گام های خود با جنبش ما همراه شود.
ما معتقدیم ایران برای همه ایرانیان است. جنبش سبز نیاز به مقابله با هیچ نیرویی ندارد. امیدواریم چهارمین سال جنبش سبز سالی باشد که ما را یک گام بزرگ به آرزوی همیشگی مان، ساختن ایرانی بدون تبعیض، که در آن زن و مرد هر دو به یک سان حق داشته باشند، همه با هم برابر حقوق باشند، همه در آزادی به سر برند، نزدیک تر کند: ایرانی برای همه ایرانیان.

فرخ نگهدار

شنبه - بیستم خرداد ۱۳۹۱ - لندن


Bookmark and Share
©negahdar.net