26 11 2013  |  موضوع:  |  محل انتشار:  |  نسخه چاپ  

بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟


بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟

حالا بعد از توافق ژنو نوشته های آقای دکتر حسینِ شین را حتما بخوانید.

مردی که ۳۴ سال است هر «صدای دیگر» را به صدای اسرائیل نسبت داد، حالا کارد بزنی خونش در نمی آمد. تا دهان باز می کند بوی نتان یاهو بیرون می زند. و این درد بیدرمانش شده.

در فارسی مثل هست که می گوید: «خیاط در کوزه افتاد».

۳۴ سال بود که تو هر منقد دلسوز را به رونویسی از موساد متهم کردی،
۳۴ سال است که تو جان هزاران جانبازِ وطن دوست را با نسبت دادن به رجوی و پهلوی و سیا و موساد تیره کرده ای.
و حالا هر چانه ای که می جنبانی از «دهان پاک و متبرک»‌ ات همان بوی گند دهان آن «سگ نجس نحس» بیرون می ریزد.

و این هنوز کمترین علامت سحر است.

آقای دکتر!
باش تا صبح دولتت بدمد.
تا این لبان «پاک و متبرک» بر آن لبان «نحس و نجس» در ملاء عام بوسه زند.

روزگار غریبی است، ای نازنین، ای به خون تپیده ی وطن!


اول بار با نام «آقای دکتر» وقتی آشنا شدم که در سال ۴۶ به زندان قزل قلعه به میهمانی این آقایان برده شدم. جائیکه آنها که ما را «مداوا» می کردند همه دکتر بودند و حاذق ترین شان دکتر جوان و دکتر حسین زاده.


Bookmark and Share
©negahdar.net