01 02 2014  |  موضوع: مصاحبه  |  محل انتشار: رسانه  |  نسخه چاپ  

پیرامون قرارداد هسته ای ژنو و کارنامه صد روزه آقای روحانی


«رسانه» که یک شبکه تصویری است که به همت اعضای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اداره می شود. به درخواست رسانه مصاحبه ای داشتم پیرامون قرارداد هسته ای ژنو و عملکرد ۱۰۰ روزه دولت روحانی. در این مصاحبه تاکید می شود که هرگاه همان قراردادی که دهسال پیش در سعدآباد امضاء شد و آقای روحانی معمار او بود انجام می شد ما می توانستیم سختی های این دهسال را نداشته باشیم و مسوول اصلی این مصیبت همان کسانی هستند که آن روز مخالفت کردند و گفتند مروارید دادیم آبنبات گرفتیم. برخی از آنان درس گرفتند. اما اکثرشان هستند و امروز هم مخالفت می کنند. نئوکان های امریکا و رئیس جمهور آن کشور نیز مسوولند. آنها نیز قرارداد سعدآباد را برهم زدند. همان ها نیز اکثرشان در امریکا امروز هم مخالفند.


Bookmark and Share
©negahdar.net