23 02 2018  |  موضوع: Video  |  محل انتشار: http://www.negahdar.net  |  نسخه چاپ  

طراحی راهبردها برای پیشبرد اصلاحات


طرح حاضر تلاشی است برای تدوین یک نقشه راهبردی به منظور پیشبرد اصلاحات در وضعیت تعادل قوای کنونی در کشور. طرح اولیه این نقشه راهبردی در بهمن ماه سال 91 ، و به برای کمک به شکل دهی نیروی کافی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 تهیه شد. این طرح در بهمن سال 92 در قالب ویدئو-گرافیگ انتشار یافت.


Bookmark and Share
©negahdar.net