05 03 2019  |  موضوع: مناظره تلویزیونی  |  محل انتشار: تلویزیون بی بی سی فارسی  |  نسخه چاپ  

بازخوانی مناظره های انقلاب


در بهار سال 1360 کسانی در میان معتمدان آیت الله خمینی دست بالا را داشنتد که مایل بودند از سوق رویدادها بسوی خشونت و جنگ جلوگیری شود. این تلاش مورد پشتیبانی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، حزب توده ایران، و جنبش مسلمانان مبارز قرار داشت. اما متاسفانه سازمان مجاهدین خلق ایران و رئیس جمهور وقت آقای ابوالحسن بنی صدر بر این تصور بودند که سوق رویدادها بسوی قهر اگر به تغییر نظام منجر نشودد، می تواند مانع تثبیت استبداد شود.

اهمیت مناظره ها در بهار 60 در این است که نشان می دهند واقعا امکان پرهیز جامتعه ایران از این همه ترور و اعدام پوچ و بی پشتوانه نبوده است.

به ابتکار برنامه پرگار در تلویزیون فارسی بی بی سی از آقای عبدالکریم سروش و من دعوت شد که با مرور بخش هایی از مناظره های بهار 60 در باره سیر تحول و تطور فکری خود توضیح دهیم. این برنامه در دو قسمت تهیه شده است و بخش نخست آن در اینجا بازنشر می شود.


Bookmark and Share
©negahdar.net