29 04 2010  |  موضوع: سخن رانی  |  محل انتشار:  |  نسخه چاپ  

”ديدگاه‌ها پيرامون چشم‌انداز جنبش‌سبز مردم ايران”


«راه سبز اميد – سوئد» سمينارى تحت عنوان”ديدگاه‌ها پيرامون چشم‌انداز جنبش‌سبز مردم ايران” برگزار کرد که در آن آقايان حسن شريعتمدارى، داريوش همايون و فرخ نگهدار به ايراد سخنرانى پرداختند.

ديدگاه‌ها پيرامون چشم‌انداز جنبش ‌سبز مردم ايران from Parking on Vimeo.


Bookmark and Share
©negahdar.net