23 07 2022  |  موضوع: پرسش و پاسخ  |  محل انتشار: کلاب ایران 1404  |  نسخه چاپ  

صریح و شفاف با فرخ نگهدار - پنج دهه فعالیت سیاسی


جلسه پرسش و پاسخ حدود 5 ساعت و نیم ادامه داشت و در آن طیف های مختلف سیاسی پرسش ها و نظرات خود را در باره عرصه های مختلف فعالیت پنجاه ساله من و نظرات امروزین من مطرح کردند.

من در این جلسه به سوال های مختلف پاسخ دادم. از جمله:

- از چه سِنی به مبارزه سیاسی پیوستم؟

- همفکری ها و تفاوت های نظری با زنده یاد بیژن جزنی

- دامنه تفاوت های نظری با مهدی فتاپور و سایر فعالین در سازمان اکثریت، اتحاد جمهوری خواهان و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- شرط مخالفت یا موافقت با تغییر رژیم در ایران.

- چرا کسانی که هم اصلاح طلبی را نفی می کنند، هم تحول طلبی و براندازی را طرفدار ادامه همین وضع موجود هستند؟

- چرا گذار تدریجی به دموکراسی شانس بیشتری دارد؟

- چرا بعید است در ایران مثل شوروی فروپاشی رخ دهد. تاثیر هویت ایرانی؟

- دلیل تهاجم سال 61 و 62 به حزب توده ایران و سازمان اکثریت چه بود؟

- چرا با تلاش ها برای احیای جهان دو قطبی مخالفم؟

- آیا فدرالیسم قومی الگوی مناسبی برای ایران است؟

- تعریف تحول ساختاری در حکومت

و بسیاری مسایل دیگر


Bookmark and Share
©negahdar.net