15 02 2023  |  موضوع: مصاحبه  |  محل انتشار: کارآنلاین  |  نسخه چاپ  

مصاحبه با نشریه کار به مناسبت سالگرد بنیان گذاری سازمان


1- بین خیزش مهسا و خیزش فدائیان خلق در دهه 50 چه نسبتی هست؟

2- چرا دموکراسی درون سازمانی رمز یک پارچگی تشکیلاتی است؟

3- آیا میان سازمان اکثریت، حزب چپ و اتحاد فدائیان تفاوت هست؟

4- آیا فدائیان به سوسیالیسم وفادارند؟


Bookmark and Share
©negahdar.net