07 01 1991  |  موضوع: مطالب كتاب «دمكراسی برای ايران»  |  محل انتشار: ایران امروز، کار  |  نسخه چاپ  

طرح كارپايه تشكيلاتى


image
فرخ نگهدار
دى ۱۳۶۹

الف: اعضاى سازمان
۱. هر شهروند ايرانى يا غيرايرانى كه داوطلب عضويت در سازمان باشد و پرداخت حق عضويت را بپذيرد و دو نفر از اعضاى سازمان كه حداقل ۳سال سابقه عضويت داشته تقاضاى وى را تأييد كنند، به عضويت سازمان پذيرفته مى‏شود و از تمام حقوق عضو برخوردار مى‏شود.
۲. در داخل كشور عدم پرداخت حق عضويت حقوق عضويت را لغو نمى‏كند. در خارج كشور چنان چه هر يك از اعضا بيش از يك سال از پرداخت حق عضويت امتناع كند اين عمل به عنوان انصراف از ادامه عضويت در سازمان تلقى مى‏شود. ميزان ماهانه حق عضويت را خود عضو براى هر سال تعيين مى‏كند.
۳. فعاليت اعضا به سود سازمان و شركت آن‏ها در اجلاس‏هاى سازمانى و يا عضويت آن‏ها در ارگان‏هاى سازمانى داوطلبانه است. هيچ يك از اعضاى سازمانى را نمى‏توان به دليل امتناع از انجام اين يا آن دستور سازمانى مورد سوال يا تنبيه قرار داد.
۴. كليه اعضاى سازمان حق دارند در اجلاس‏هاى عمومى منطقه‏اى سازمان شركت كنند، بدون محدوديت و در وقت معين نظر خود را ابراز و انتشار آن را تقاضا كنند. مسئولين اجلاس موظف به تحقق اين خواسته هستند.
۵. كليه اعضاى سازمان حق دارند با نام خود يا بدون آن، با قيد وابستگى يا موقعيت سازمانى يا بدون آن‏ها افكار و نظريات خود را به نحوى كه مى‏خواهند، اعم از اين كه موافق يا مخالف مواضع رسمى سازمان باشد، منتشر سازند. بيان عقايد در سازمان آزاد است و هيچ يك از اعضا به دليل عقايدى كه ابراز يا منتشر مى‏كنند از حقوق عضويت در سازمان محروم نخواهند شد.
تصميم‏گيرى براى انتشار نظريات (مقالات، مصاحبه‏ها و ...) ارائه شده از سوى اعضا در نشريات سازمان با هيئت مسئولان آن نشريات است. اما زمانى كه ارگان‏هاى سازمانى موضوع معينى را به بحث مى‏گذارند، انتشار تمام نظريات (مقالات، مصاحبه‏ها و ...) كه به نشريه مى‏رسد در حدود مقدورات آن الزامى است.
۶. اعضاى سازمان حق دارند از گزارش فعاليت‏ها و تصميمات دستگاه رهبرى سازمان و از ساير پيشنهادها و نقطه‏نظرهاىى كه در ارگان‏هاى دستگاه رهبرى سازمان مطرح مى‏شوند اما مورد مخالفت اكثريت آن ارگان‏ها قرار مى‏گيرند مطلع شوند. آن‏ها حق دارند جواب سوالات خود را در باره تصميمات و اقدامات ارگان‏هاى مركزى و اعضاى آن از مسئولين مربوطه دريافت كنند.
۷. هر گروه از اعضاى سازمان حق دارند براى بحث و تبادل نظر در باره مسايل سياسى، نظرى يا سازمانى به ابتكار خود جلسه تشكيل دهند و جمع‏بست و گزارش جلسه خود را به نام و امضا مسئوليت خود منتشر سازند. هر يك يا هر گروه از اعضاى سازمان حق دارند نظرات، پيشنهادها و يا پيش‏نويس‏ها و پلات‏فرم‏هاى مورد نظر خود را تهيه كنند، آن‏ها را انتشار دهند و يا به ارگان‏هاى مربوطه جهت تصويب ارائه دهند.
هر گاه موضوع اسناد فوق در دستور ارگان‏هاى رهبرى سازمان باشد و يا توسط آن‏ها به بحث همگانى گذاشته شده باشد مسئوليت انتشار بر عهده همان ارگان‏ها و در غير اين صورت بر عهده تدوين‏كنندگان است.
۸. هر يك از اعضاى سازمان حق دارند در كنفرانس‏هاى محلى يا منطقه‏اى مسئولين يا نمايندگان خود را انتخاب كنند و يا خود را براى انتخاب شدن به مسئوليت‏هاى معين و يا براى نمايندگى در كنگره نامزد كنند.

ب: كنگره
۱. كنگره سازمان به مثابه عالى‏ترين ارگان سازمانى كه دستگاه رهبرى سازمان را انتخاب و جهات عمومى سياست آن را تعيين مى‏كند، هر دو سال يك بار تشكيل مى‏شود.
۲. نمايندگان كنگره به ترتيب زير تعيين مى‏شوند:
- هر يك از اعضاى سازمان كه در يكى از ارگان‏هاى قانونى سازمان براى يك مسئوليت سازمانى معين انتخاب شده باشند و بنابر گزارش ارگان انتخاب‏كننده (و يا نماينده آن) در فاصله دو كنگره در مسئوليت خود فعاليت داشته باشند.
- هر يك از اعضاى سازمان كه در داخل يا خارج كشور نمايندگى حداقل ده نفر از اعضاى سازمان را داشته باشد.
- هر يك از اعضاى سازمان مقيم داخل كه گزارشى از فعاليت و يا ارتباط وى با سازمان در فاصله دو كنگره موجود باشد.
تبصره ماده :۲براى رسميت اجلاس كنگره جمع‏آمد حداقل دو سوم آراء كنگره ضرورى است.
۳. راى نمايندگان مقيم داخل مى‏تواند وكالتى، غيابى و يا حضورى باشد. راى وكالتى فقط در شرايطى پذيرفتنى است كه وكيل و موكل يك‏ديگر را از قبل بشناسند. هر نماينده ضمنا نمى‏تواند بيش از دو راى وكالتى داشته باشد.
۴. حداقل ۶ماه قبل از كنگره بايد ليست نمايندگان كنگره كامل شده و دعوت‏نامه در اختيار همه آنان قرار گرفته باشد. حداقل ۵ماه قبل از كنگره بايد دستور كار پيشنهادى ارگان‏هاى مسئول براى كنگره و اسناد و پيش‏نويس‏هاى مربوطه در سازمان انتشار يابند. اسناد و پيش‏نويس‏هاىى كه در كمتر از ۵ماه به كنگره ارائه مى‏شوند به هيچ عنوان در دستور كنگره قرار نخواهند گرفت مگر اين كه حداقل دو سوم نمايندگان موافق گنجانيدن آن در دستور باشند.
۵. دستور كار هر كنگره عادى عبارت است از:
- استماع و بررسى گزارش كار ارگان‏هاى دستگاه رهبرى سازمان و هىأت داورى
- تصويب اصلاحات برنامه سياسى و كارپايه تشكيلاتى
- تصويب خط مشى سياسى
- ساير موضوعاتى كه در مهلت مقرر ارگان‏هاى تدارك كننده كنگره و يا يك سوم از نمايندگان كنگره تقاضاى گنجانيدن آن‏ها در دستور كنگره را ارائه داده باشند.
۶. هر گاه در مورد يك موضوع معين در دستور فقط يك پلاتفرم به كنگره ارائه شده باشد، چنان چه اعتراضى يا اعتراض‏هاىى به مبنا قرار گرفتن آن مطرح شود، اين اعتراض‏ها در كنگره به راى گذاشته شده و در صورت تأييد آن‏ها توسط اكثريت آراء كنگره موضوع فوق از دستور خارج مى‏شود. هر گاه دو يا چند سند (پلاتفرم) به كنگره ارائه شده بود پس از اتمام بحث مخالف و موافق روى تمام آن‏ها در كنگره راى‏گيرى به عمل مى‏آيد و سندى كه حائز اكثريت بيش‏تر است به عنوان مبنا پذيرفته مى‏شود. اگر هيچ سندى بيش از پنجاه درصد آراء را به دست نياورد موضوع از دستور خارج مى‏شود.
تبصره: مبنا قرار گرفتن يك سند در كنگره فقط به معناى آن است كه نمايندگان بدانند پيشنهادهاى اصلاحى خود را روى كدام سند ارائه دهند.
۷. پس از انتخاب هر سند مبنا كميسيونى براى كار روى آن و رسيدگى به پيشنهادهاى اصلاحى به شيوه زير انتخاب مى‏شود:
ابتدا از كسانى كه نامزد عضويت در كميسيون هستند ثبت نام مى‏شود، سپس آن‏ها مى‏كوشند از ميان خود يك گروه ۳يا ۵نفره را انتخاب و به كنگره معرفى كنند. اگر اعتراضى نبود كميسيون شروع به كار مى‏كند. در غير اين صورت اعتراض به راى گذاشته مى‏شود و چنان چه اعتراض پذيرفته شد مجددا ثبت نام به عمل مى‏آيد. در صورتى كه جمع نامزدها نتوانست يك تركيب ارائه دهد يك‏يك تركيب‏ها به راى گذاشته مى‏شود و تركيب حائز اكثريت مطلق بيش‏تر كميسيون مربوطه را مى‏سازد.
۸. كنگره فوق‏العاده به دعوت دو سوم اعضاى گروه‏هاى كار و يا يك سوم نمايندگان كنگره (مشمول بند (۲فراخوانده مى‏شود. دعوت‏كنندگان بايد دعوت‏نامه دستور كار پيش‏نهادى را هم ارسال دارند. تداركات كنگره فوق‏العاده بر عهده دعوت‏كنندگان است. كنگره فوق‏العاده وقتى رسميت مى‏يابد كه حداقل دو سوم آراى نمايندگان آن جمع آمده باشد.

ج: دستگاه رهبرى سازمان
۱. اداره امور سازمان اساسا بر عهده گروه‏هاى كار است. تعداد گروه‏هاى كار، عده و تركيب اعضا و مسئول هر گروه را كنگره تعيين مى‏كند.
(هيئت تحريريه نشريات و راديو هر كدام يك گروه كار محسوب مى‏شوند. مديريت امور مالى و مديريت نشر نيز هر كدام يك گروه كارند. روابط عمومى، روابط خارجى، امور تشكيلات خارج كشور و امور فعالين داخل كشور نيز هر كدام يك گروه كار به نام گروه اسناد كنگره تشكيل مى‏شود. وظيفه تدارك اجراىى كنگره نيز بر عهده يك گروه كار است كه از نمايندگان گروه‏هاى كار اسناد كنگره، تشكيلات خارج و تشكيلات داخل با مسئول جداگانه تشكيل مى‏شود.
۲. براى انتخاب اعضا و مسئول هر گروه كار در كنگره از كليه داوطلبين كار در گروه كار مربوطه ثبت نام مى‏شود. ابتدا در كنگره براى تعيين مسئول راى‏گيرى مى‏شود. حائز اكثريت مطلق بيش‏تر به عنوان مسئول انتخاب مى‏شود. در صورتى كه هيچ كس راى اكثريت مطلق به دست نياورد، بين دو نفرى كه حائز اكثريت نسبى بيش‏تر هستند مجددا راى‏گيرى شده و صاحب آراء بيش‏تر به عنوان مسئول تعيين مى‏شود.
براى انتخاب اعضاى گروه در جلسه‏اى كه از داوطلبين هر گروه تشكيل مى‏شود آن‏ها خواهند كوشيد روى تركيب معينى از ميان خود (شامل اعضاى گروه به اضافه حداقل ۲نفر رزرو) توافق كنند. در اين صورت تركيب مذكور به كنگره پيشنهاد و با راى اكثريت كنگره تركيب فوق به عنوان يك گروه كار انتخاب مى‏شود. در صورتى كه چند تركيب از جانب جمع داوطلبين پيشنهاد شود، تركيب‏ها به راى كنگره گذاشته مى‏شود و گروهى كه اكثريت مطلق بيشترى كسب مى‏كند به عنوان گروه كار مربوطه انتخاب مى‏شود. در صورتى كه هيچ تركيبى راى اكثريت را جلب نكرد مجددا از داوطلبين ثبت نام مى‏شود.
۳. هر نماينده فقط مى‏تواند براى مسئوليت يك گروه و عضويت در يك گروه ديگر ثبت نام كند. در شرايط استثنائى كه عده داوطلبين يك گروه به نصاب ضرور نمى‏رسد افراد كه در گروه‏هاى ديگر ثبت نام كرده‏اند در آن گروه نيز مى‏توانند ثبت نام كنند.
۴. مسئولين گروه‏هاى كار هىأت مسئولين سازمان را تشكيل مى‏دهند. هىأت مسئولين عالى‏ترين ارگان سازمان در فاصله دو كنگره است. هىأت مسئولين مواضع سازمان را در مسايل مختلف و در جريان رويدادها و در قبال ساير نيروها تعيين مى‏كند. مجرى خط مشى سياسى مصوب كنگره است، عمل گروه‏هاى كار را در راستاى اهداف سازمان هماهنگ مى‏نمايد.
۵. گروه‏هاى كار در حيطه مسئوليت خود مستقل‏اند و تصميمات و اقدامات آن‏ها نيازمند تصويب در هىأت مسئولين سازمان نيست.
۶. هىأت مسئولين و هيچ يك از گروه‏هاى كار هيچ كدام حق ترميم خود را ندارند. چنان چه يكى از مسئولين گروه‏هاى كار از مسئوليت خود به هر عنوان كناره گرفت گروه كار مربوطه يكى از اعضاى خود را به عنوان مسئول انتخاب كرده و او در هىأت مسئولين عضويت خواهد يافت و رزرو اول گروه به عضويت گروه در خواهد آمد.
تبصره: حداكثر زمان معلق ماندن مسئوليت يك گروه و يا نقص تركيب آن ۳ماه است.
۷. هىأت مسئولين سازمان در اولين جلسه از ميان اعضاى داوطلب خود يك رئيس براى يك سال انتخاب مى‏كنند. در راس سال اين انتخابات تكرار مى‏شود. انتخاب مجدد بلامانع است. رئيس هيئت وظيفه هماهنگى امور هيئت مسئولين و برنامه‏ريزى كار هىأت و نظارت بر اجراى تصميمات آن را بر عهده دارد.
۸. تصميم‏گيرى در ارگان‏هاى دستگاه رهبرى سازمان (گروه‏هاى كار و هىأت مسئولين) با اكثريت نسبى است مشروط بر اين كه تعداد آراء مثبت در هر مورد كمتر از ۴۰درصد اعضاى آن ارگان نباشد. در اين ارگان‏ها راى وكالتى يا غيابى نافذ نيست. جلسه هر ارگان با حداقل ۶۰درصد اعضاى آن مى‏تواند رسميت يابد، مشروط بر اين كه ساير اعضاى ارگان از محل و زمان دعوت به جلسه و دستور آن بى‏اطلاع نباشند.
۹. كسانى كه در كنگره به عضويت ارگان‏هاى دستگاه رهبرى سازمان (گروه‏هاى كار) انتخاب مى‏شوند مى‏توانند در كنگره‏هاى بعد نيز خود را مجددا كانديدا كنند. اما كسانى كه به مسئوليت گروه انتخاب مى‏شوند حداكثر مى‏توانند در ۳كنگره متوالى) ۶سال) در سطح مسئوليت گروه (عضو هيئت مسئولين) باقى بمانند.
۱۰. هيئت مسئولين موظف است گزارش فعاليت خود را هر ماهه در ارگان مركزى سازمان منتشر سازد.
گروه‏ها گزارش فعاليت ماهانه خود را به هيئت مسئولين و كل آن را به كنگره ارائه مى‏دهند. اظهار نظر خوانندگان روى گزارش هيئت مسئولين علاوه بر توضيح، تصميمات و اقدامات ارگان‏هاى دستگاه رهبرى سازمان (هيئت مسئولين و گروه‏هاى كار ( (با حذف موارد اطلاعاتى) بايد نقطه‏نظرها و پيشنهادهاى تصويب نشده و مخالف را نيز در خورد انعكاس دهد. هيئت مسئولين موظف است صورت مذاكرات و تصميمات خود را توسط منشى تحرير كند. اعضاى كنگره‏اى كه در آن اين هيئت مسئولين برگزيده شده‏اند حق مراجعه به اين صورت جلسات و مطالعه آن‏ها (پس از حذف موارد امنيتى) را دارند.
۱۱. هيئت مسئولين و نيز هر گروه كار حق دارند براى پيش‏برد وظايف محوله از ميان اعضاى داوطلب كسانى را به مسئوليت‏هاى معين انتخاب كنند و ارگان‏هاى مورد نياز را در جنب خود تشكيل دهند. كسانى كه در اين ارگان‏ها انتخاب مى‏شوند بايد در جلسات ارگان‏ها شركت جويند و يا ارتباطات ضرور براى پيش‏برد كار خود را حفظ كنند. در اين ارگان‏ها تصميمات با اكثريت نسبى آراء اتخاذ شده و براى اعضاى آن لازم‏الاجرا است. ارگان‏هاى دستگاه رهبرى سازمان حق دارند براى خود مشاور انتخاب كنند و آن‏ها را در اجلاس خود نيز مشاركت دهند.

× × ×

در داخل كشور
۱. ارگان‏هاى دستگاه رهبرى سازمان مستقر در خارج كشور خود هيچ تشكيلاتى در داخل كشور نخواهند ساخت. هر گروه از اعضاى سازمان تنها روابط محفلى و طبيعى با يك‏ديگر خواهند داشت و كاملا مستقل خواهند بود.
۲. ارتباط مستمر گروه‏هاى محفلى با ارگان‏هاى رهبرى سازمان شرط عضويت اعضا نيست.
۳. گروه‏هاى محفلى هر گاه در ارگان‏هاى دستگاه رهبرى معرف داشته باشند از حق راى (حضورى، غيابى يا وكالتى) در كنگره برخوردارند.
۴. گروه‏هاى محفلى مى‏توانند براى تأمين مالى، اطلاعاتى، تغذيه سياسى و ديگر نيازهاى خود سرپل‏هاىى در خارج كشور داشته باشند. اما هيچ نوع مركزيتى از بالا براى يك كاسه كردن اين سرپل ايجاد نخواهد شد.
۵. گروه كار داخل محل رجوع فعالين سازمان در داخل كشور و سرپل‏هاى آن‏ها در خارج كشور است و مى‏كوشد در حد امكان نيازهاى آن‏ها را برآورده سازد.

در خارج كشور
۱. در هر محدوده جغرافياىى كه امكان جمع‏آمدن ماهانه اعضا ميسر است يك واحد سازمانى تشكيل مى‏شود. اين واحد به لحاظ تشكيلاتى كاملا مستقل و به لحاظ سياسى تابع خط مشى عمومى سازمان است.
۲. هر واحد در اجلاس عمومى سالانه خود مسئولين واحد را انتخاب مى‏كند. براى مسئوليت‏هاى روابط عمومى، مالى، امور سازمانى و توزيع با راى عمومى مسئولين انتخاب مى‏شوند. اگر اجلاس لازم بداند مسئوليت‏هاى ديگرى نيز مى‏تواند معين شود.
۳. جمع مسئولين هر واحد هيئت مسئولين واحد را تشكيل مى‏دهند. وظيفه هيئت مسئولين هماهنگى فعاليت مسئولين واحد و هدايت امور عمومى واحد است. هيئت مسئولين حق دارد به داوطلبان فعاليت، در زمينه‏هاى مختلف، مسئوليت احاله كند.
۴. هيئت مسئولين گزارش ۳ماهه فعاليت خود را به جمع انتخاب‏كنندگان خود و به هيئت مسئولين سازمان ارائه خواهد داد.
۵. هر يك از مسئولين واحد با گروه كار نظير خود در دستگاه مركزى سازمان ارتباط مستقيم خواهند داشت. گزارش كار خود را به آن داده و همكار گروه در منطقه محسوب مى‏شوند.
۶. جهت تنظيم مناسبات و هماهنگى سالانه يك جلسه مشترك متشكل از گروه كار و همكاران منطقه‏اى آن تشكيل مى‏شود. در اين اجلاس بيلان كار گروه و پيشنهادهاى شركت‏كنندگان مورد بررسى و تصميم‏گيرى قرار خواهد گرفت.

مناطق ملى
۱. فدائيان خلق ايران كه در رابطه با كردستان، تركمن صحرا و بلوچستان فعاليت مى‏كنند هر يك سازمان‏هاى خود را خواهند داشت و هيئت مسئولين خود را انتخاب مى‏كنند.
۲. نحوه انتخاب هيئت مسئولين هر منطقه ملى مشابه انتخاب هىأت مسئولين مركزى است. آن‏ها نيز در كنگره سازمان منطقه‏اى برگزيده مى‏شوند. هىأت مسئولين منطقه‏اى تابع كنگره منطقه‏اى است و گزارش خود را به آن ارائه مى‏دهد.
۳. كنگره سازمان در هر منطقه متشكل خواهد بود از نمايندگانى كه مستقيما توسط اعضاى سازمان منطقه‏اى برگزيده مى‏شوند به اضافه نمايندگانى كه به تأييد ارگان‏هاى مسئول منطقه در فاصله دو كنگره مسئوليت معينى بر عهده داشته‏اند.
۴. هىأت مسئولين سازمان در هر منطقه ملى تابع خط مشى عمومى سازمان (مصوب كنگره است) اما در زمينه مسايل ملى منطقه حق سياست‏گذارى مستقل دارد و از نظر سازمانى نيز كاملا مستقل است.
۵. هىأت مسئولين منطقه ملى ارگان سياسى خود را تحت مسئوليت گروه كار مربوطه انتشار خواهد داد.

هىأت داورى
در هر كنگره يك هىأت داورى ۵نفرى از افراد داوطلب - به آراى اكثريت نسبى امتيازى از پنج تا يك - انتخاب مى‏شود. هىأت داورى بر نحوه اجراى كارپايه تشكيلاتى توسط ارگان‏هاى مركزى و منطقه‏اى نظارت مى‏كند و به شكايات و اعتراضات اعضا از ارگان‏ها و اعضاى آن‏ها رسيدگى مى‏نمايند. گزارش هىأت داورى در كنگره مورد بررسى قرار مى‏گيرد. هىأت داورى حق دارد از ارگان‏ها و اعضاى آن‏ها در زمينه وظايف خود از آنان سوال كند و به صورت جلسات، اسناد و نامه‏هاى ارسالى يا واصله به ارگان‏هاى مزبور دسترسى داشته باشد. هىأت داورى حق دارد نتايج تحقيقات خود را در ارگان‏هاى سازمانى منتشر سازد.

آمار و ارزش‏يابى
هىأت مسئولين در جنب خود كميسيونى به نام كميسيون آمار و ارزش‏يابى تشكيل خواهد داد. اين كميسيون از طريق همه‏پرسى و نمونه‏پرسى و ساير اشكال آمارگيرى و تحقيق انفورماتيك جهات افكار عمومى نيروهاى سازمان و يا ديگران را نسبت به سازمان، تصميمات و اقدامات آن و در باره ارزيابى‏ها، نقطه‏نظرها و آراء توده سازمانى و غير سازمانى در داخل و خارج كشور گردآورى مى‏كند. كار كميسيون آمار و ارزش‏يابى در اختيار هىأت مسئولين قرار مى‏گيرد و در نشريات سازمان به چاپ مى‏رسد.
نتايج نظرسنجى‏ها و ساير راى‏گيرى‏هاىى كه در خارج از ارگان‏هاى قانونى سازمان به عمل مى‏آيد تا زمانى كه مستقلا در ارگان‏هاى قانونى سازمان تاييد نشده‏اند، نظر يا تصميم سازمانى تلقى نمى‏شود.


Bookmark and Share
©negahdar.net