08 06 2010  |  موضوع: مصاحبه با ستاره درخشش  |  محل انتشار: یوتوپ، صدای آمریکا  |  نسخه چاپ  

مصاحبه صدای آمريکا با فرخ نگهدار و حسن دايی


مصاحبه صدای آمريکا با فرخ نگهدار و حسن دايی ـ بخش دوم

مصاحبه صدای آمريکا با فرخ نگهدار و حسن دايی ـ بخش سوم

مصاحبه صدای آمريکا با فرخ نگهدار و حسن دايی ـ بخش چهارم

مصاحبه صدای آمريکا با فرخ نگهدار و حسن دايی ـ بخش پنجم


Bookmark and Share
©negahdar.net