مناظره های سال خونبار ۶۰

03.10.11 | فرخ نگهدار


مناظره های سال خونبار ۶۰ جرقه ای زودگذر شد. ایکاش ادامه می یافت تا از آن موج ترور و اعدام و خون از پس خون جلو گیرد.
فایل های آن مناظره های تاریخی در دسترس من نیست. فقط اخیرا نزدیک به ۳ دقیقه آن روی یوتیوب گذاشته شده است. لینک آن را با شما به مشارکت می گذارم تا بار دیگر همه به خاطر آوریم بازیگران آن صحنه، و نیز کسانی که آن صحنه را تحریم کردند، امروز هر یک چه سرنوشتی دارند.
http://www.youtube.com/watch?v=bNsJRZU0Eio&feature=related