هزینه های سنگین حمله به سفارت انگلیس

14.12.11 | فرخ نگهدار


هزینه های سنگین حمله به سفارت انگلیس

این مصاحبه در اساس با تلویزیون رسا، رسانه سبز ایران انجام شده و بعدا در سایت امروز نیز باز نشر شده است.