تلویزیون ایرانیان برلین: گفتگو پیرامون وضعیت سیاسی کشور

04.06.11 | فرخ نگهدار


در سفری برای شرکت و سخن رانی در مراسم بزرگداشت مامه غنی به برلین داشتم به دعوت تلویزیون ایرانیان برلین گفتگویی پیرامون وضعیت سیاسی کشور و تحلیل نیروها داشتم که در دو قسمت در سایت آن شبکه انتشار یافت. برای مشاهده این مصاحبه می توانید دگمه ادامه را کلیک کنید.

قسمت اول

قسمت دوم


این مصاحبه روز 15 خرداد 1390 ضبط شده است.