اهمیت مبارزه برای آزادی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی

08.02.12 | فرخ نگهدار


در سالگرد حصر رهبران سبز به دعوت همراهان جنبش سبز در برلین روز شنبه 4 فوریه جلسه سخنرانی برای بحث پیرامون تحریم ها و خطر جنگ تشکیل شد. من و آقای رجبعلی مزروعی در این ارتباط صحبت کردیم. موضوع بحث من در این جلسه توضیح ارتباط میان رفتار رهبری جمهوری اسلامی با مطالبات جنبش سبز داشت با رفتاری بود که ایشان در قبال غرب و مطالبات آن دارد. وقتی آقای خامنه ای تصور می کند جنبش سبز ساخته دست امریکا و اسرائیل است و جنبش “رای من کو” یک جنبش اصیل مردمی نبوده و توطئه ای بوده برای براندازی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمی توان از ایشان انتظار داشت که ایشان فکر نکند که محال است غرب بخواهد با جمهوری اسلامی ایران همزیستی داشته باشد و بر سر مساله هسته ای با ایران به توافق برسد.

قسمت اول سخن رانی من در برلین 4 فوریه 2012

قسمت دوم سخن رانی

صحبت خانم ملیحه محمدی در گشایش جلسه سخنرانی