ماهیت جنبش سبز و سمت گیری آن

27.02.13 | فرخ نگهدار


روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰، یعنی حدود پانزده ماه پس از خرداد ۸۸ مصاحبه ای داشتم با آقای علی لیمونادی از تلویزیون ملی ایرانیان. موضوع مصاحبه ارزیابی از جنبش سبز و سمت و سوی آن بود. وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران پس از وقایع سال ۸۸ هم مورد بحث قرار گرفت. اکنون حدود ۳۰ ماه از آن تاریخ گذشته و ایران از نو به طرف انتخابات ریاست جمهوری روان است. بحث هایی که شاخص ترین شخصیت های اصلاح طلب و منقد و اندیشه پردازان حامی جنبش سبز در ایران در رابطه با انتخابات ۹۲ پیش می برند و مقایسه آن با نظریه هایی که در سال های قبل مطرح شده کمک می کند تا با اعتماد به نفس بیشتر در روندهای حساس آتی سیاست پردازی شود. مرور بر ارزیابی های گذشته سیاسی برای مشارکت در روندهای منتهی به انتخابات ۹۲ و پی گذاری استراتژی سیاسی برای روندهای پس از انتخابات با روشن بینی بیشتر اقدام شود.