بی پرده - بی تعارف

05.03.13 | فرخ نگهدار


توضیح:
این مصاحبه از نظر رعایت شئونات ژورنالیسم حرفه دارای ایرادهای اساسی است. در این ارتباط اقداماتی در دست اجراست که دیرتر در همین صحفه انعکاس خواهند یافت.