برنامه افق:‌ میراث فروهرها

27.11.13 | فرخ نگهدار


در پانزدهمین سالگرد قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر و قتل های زنجیره ای به برنامه افق صدای امریکا دعوت شدم و همراه با خانم پرستو فروهر و آقای سعید بشیرتاش، از نزدیکان زنده یاد فروهرها میراث سیاسی این چهره های نامی تاریخ معاصر را مورد مداقه قرار دادیم. این گفتگو در لینک زیر قابل دسترسی است.
در این گفتگو مواضع و برداشت های من و خانم فروهر به یک دیگر نزدیک بود. در عین حال تفاوت بین نگاه من و نگاه آقای بشیرتاش در استقبال از فشار خارجی بر ایران یا ایستادگی در برابر فشار خارجی و یا در این زمینه که آیا فروهرها برای حکومت «خطر» محسوب می شدند یا نه و چرا کشته شدند.