بحث پيرامون معنا و توانمندي رفراندوم طلبي و اصلاح طلبي

15.02.18 | فرخ نگهدار


بحث پيرامون معنا، جايگاه، اهميت و توانمندي رفراندوم طلبي و اصلاح طلبي.
مليحه محمدي و من در دفاع از توانمندتر شدن جامعه براي تحميل اصلاحات به حكومت، و دعوت آقايان شريعتمداري و مخملباف از اصلاح طلبان به خروج از حاكميت. امري كه به واگذاري تمام قدرت خواهد انجاميد.
تفاوت در رويكرد آقايان شريعتمداري و مخملباف در قبال سلطنت طلبان برايم نامنتظر بود.
https://youtu.be/paz8cG8smJY