مصاحبه با نشریه کار به مناسبت سالگرد بنیان گذاری سازمان

15.02.23 | فرخ نگهدار


1- بین خیزش مهسا و خیزش فدائیان خلق در دهه 50 چه نسبتی هست؟

2- چرا دموکراسی درون سازمانی رمز یک پارچگی تشکیلاتی است؟

3- آیا میان سازمان اکثریت، حزب چپ و اتحاد فدائیان تفاوت هست؟

4- آیا فدائیان به سوسیالیسم وفادارند؟