آزادیخواهان در دفاع از زرافشان متحد عمل خواهند کرد

12.12.08 | فرخ نگهدار


جناب آفای خاتمی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

احتراما، از آنجا که شما تنها مقام در هیات حاکمه ایران هستید که به رای مستقیم مردم به حکومت رسیده اید، بر عهده خود دانسته ام که واکنش شما در برابر رفتار قوه قضائیه با همرزم و آزادیخواه شجاع ایران، دکتر ناصر زرافشان را مورد سوال قرار داده اقدام عاجل شما برای رفع خطر جان ایشان را خواستار شوم.
این ناعادلانه، غیر انسانی و نفرت انگیز است که وکیل مدافع قربانیان قتل های زنجیره ای را، به علت اطلاع یافتن از برخی از اسرار آن جنایات در حبس و زیر فشار قرار دهند و عاملان و آمران آن جنایات در پناه حکومت نگهدارند.
به کسانی که توان دیدن دورتر از نوک بینی را ندارند کاری ندارم. اما کسانی که برای رای دادن مردم اهمیت قائلند؛ کسانی که نمی خواهند دیگران برای ایران تصمیم بگیرند، مجاز نیستند در برابر این ظلم سکوت كنند.
اطلاع یافته ایم که وضع دکتر زرافشان، به دلیل تداوم اعتصاب غذا، در زندان رو به وخامت گذاشته است.
با روشنی کامل تصریح می کنم که تمام مسئولیت مستقیم هر حادثه ای که برای دکتر زرافشان رخ دهد، و همه عواقب ناشی از آن در عرصه ملی و بین المللی، بر عهده تمام مسئولین حکومت جمهوری اسلامی ایران است. سران حکومت همه بدانند که همه آزادیخواهان ایران، قطع نظر از مرام سیاسی، عقاید اجتماعی و یا پیشینه تاریخی، در دفاع از دکتر ناصر زرافشان متحد عمل خواهند کرد.
فرخ نگهدار - قاهره - 23 آوریل 2005