درباره این سایت


غرض اول از درست کردن این وب سایت آن است که نوشته ها و دیگر فعالیت های جاری من در آن جمع آوری و دسترس پذیر گردد.
غرض دیگر این است که آنچه از ابتدای آستانه انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون نوشته ام گرد آوری و در جایی برای عموم دسترس پذیر شود. تایپ مجدد این آثار در جریان است و به تدریج در این جا بارگذاری خواهند شد. نقدها و نگاه هایی بیرونی مربوط به هر متن، چنانچه فرستاده شوند، نیز به هر متن افزوده خواهد شد.
غرض سوم این بوده است که جایی باشد که قصه این زندگی هم نم نم در آنجا نقل شود و به یادگار بماند. تدارکی در کار است تا آنچه در قالب تصویر نیز از این زندگی در دسترس هست به مجموعه افزوده گردد.

و این هر سه کار برای قضاوت پذیر کردن هر کارنامه سیاسی قطعا ضروری است.

در شب چهاردهم آبان ماه ۱۳۲۵ زاده شدم.
مادرم، فرخنده، را وقتی ۱۵ سالش تمام شد، یک سر از پشت میز دبیرستان به شوهر داده بودند. من فرزند دوم بودم. پدرم، جواد، ۱۳ سال از مادر بزرگتر بود. تصدیق ششم را به همت خودش گرفته و کارمند دولت شده بود.
پدر و مادر با هم نسبت فامیلی دارند. جده هر دو فرخنده خانم، نوه ی پسری میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی بوده است. محیط خانواده شهری و مدرن بود. به خصوص در شاخه مادری تحصیل جایگاه اول و علم جایگاه مقدس داشت. دایی بزرگم، محمد صادق انصاری اولین کس در کل فامیل بود که دانشگاه رفته بود. او با احسان طبری، زمانی که در اراک تبعید بود آشنا شد و در تمام عمر پیرو او باقی ماند. محمد صادق درعین حال ایده های چپ و نواندیشی را به فامیل آورد. او قبل از ۳۲ عضو کمیته ایالتی تهران و مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران بود. مادرم نیز عضو حزب بود و ۶ ساله بودم که خوب خاطرم هست مادرم را به خاطر حمایت از کارگران کوره پز خانه به زندان برده بودند.
خانه پدری تا یاد دارم در یوسف آباد تهران، کوی نوبنیاد کارمندان دولت، بود. تمام بچه های محل و هم مدرسه ای ها همه هم تیپ و هیچ یک “سنتی” نبودند. دوران بلوغ همزمان بود با فعالیت جبهه ملی دوم و من برای رسیدن به سنی که بتوانم کاری بکنم سخت بی قرار. آن زمان با اکثر بچه های گروه جزنی رفیق بودم و با هم برنامه های کوهنوردی داشتیم و در جبهه ملی فعالیت داشتیم.

اول مهر سال ۴۰ به مدرسه خوارزمی رفتم و از همان روز با حمید اشرف آشنا و دوستی عمیقی بین ما برقرار شد و خیلی زود او را با بچه های گروه جزنی آشنا کردم. از بهار سال ۴۲ هردو عضو یک حوزه آن گروه شدیم. بیژن خودش ما را “عضوگیری” کرد. سال ۴۱ من به هوای حضور در یک محیط سیاسی فعال تر به زور به دارالفنون رفتم. اما حمید قبول نکرد و رفت مدرسه هدف. اما یک سال بعد او پذیرفت که هدف مدرسه ی “مطلوبی” نیست و برای کار ما دارالفنون “خیلی بهتر” است. سال ۴۳ مرا به علت نقشی که در اعتصابات ۴۲ داشتم از دارالفنون اخراج کردند اما ...

اگر همت کنم بقیه ی این داستان زندگی را دیرتر در همین وب سایت ادامه خواهم داد. امیدوارم.

I am:
Farrokh Negahdar, 1946, born in a middle class civil servant family, an activist and thereafter a leader of Iranian student movement during the 60s, held in prison for about 10 years, (1968-1978), a member of the founder group of Fadaian Organisation and, from 1978 onwards, a member of the leadership.
Farrokh Negahdar was elected as the leader of the Organisation of Iranian People’s Fadaian (Majority), OIPFM, http://www.fadai.org, in May 1982 and held the position until August 1990. He is living abroad, in exile, since May 1983. He is married and has got one son, 28.
Farrokh Negahdar is a well-known Iranian left politician and influential political theorist in the area of decision making, policy process and policy analysis. A selection of his works, which covers the period of 1990-1997, is published in ‘Democracy for Iran’ (1997). The second volume of his works is published on the internet, (http://www.iran-emrooz.net). Farrokh Negahdar is one of the most credible and demanded political analysts on Iranian domestic and foreign politics and policies.
Farrokh Negahdar is graduated from the University of London. He is awarded BSc in Economics and Politics and two masters, in Public Policy and Education. His dissertation is about the invention of models of Policy Analysis by employment of the basic concepts of microeconomics, as metaphors, in the area of policy making and policy analysis.
Farrokh Negahdar is one of the founders and elected member of the leadership of the United Republicans of Iran, http://www.jomhouri.com, a broad-church alliance of freedom lovers of Iran.

image

و بسیار خوشحال و سپاس گذار خواهم شد اگر نقصی در کار هست و یا ابتکاری را برای بهبود توصیه می کنید همت کنید و به آدرس .(JavaScript must be enabled to view this email address) بنویسید.


نظر شما:

©negahdar.net